+371 26173284

Privātuma politika

SIA "APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS" (turpmāk - AFB) augsti novērtē Jūsu privātumu un aicina iepazīties ar privātuma politiku. Šīs politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas dati apstrādi. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka politikā norādīta informācija nav izsmeļoša un var tikt grozīta bez īpaša paziņojuma.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka AFB tīmekļa vietnē var būt saites uz citu uzņēmumu vietnēm, kuriem ir atšķirīga privātuma politika un personas datu apstrādes prakse. AFB iesaka Jums iepazīties ar konkrētu uzņēmumu datu apstrādes politiku.

Pārzinis un datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Personas datu pārzinis ir SIA "APDROŠINĀŠANAS UN FINANSU BROKERS", reģistrācijas numurs: 40003438358, juridiskā adrese: Tukuma iela 6, Rīga, LV-1002, e-pasta adrese: office@financebroker.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists ir Gints Puškundzis, e-pasta adrese: gints.puskundzis@gmail.com.

Personas dati, kas var tikt apstrādāti

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku.

Lai sniegtu Jums piemērotāko pakalpojumu AFB var apstrādāt šādus personas datu veidus:

Personiskā informācija un identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods vai identifikācijas numurs, dzimums, identifikācijas dokumentu (pase, ID karte, uzturēšanas atļaujas vai cita dokumenta) numurs, kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasta adrese; ģimenes stāvoklis, darba devējs, attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto vai prasītāju.

Apdrošināšanas riska dati:

- dati par veselību: vecums, dati par veselību (ieskaitot vēsturiskos datus, informāciju par traumām, invaliditāti, veiktām medicīniskām manipulācijām u.tml.);

- citi dati: informācija par apdrošināmo objektu, piemērām, nekustāmo īpašumu.

Finanšu informācija: bankas konta numurs, maksājuma kartes numurs, ienākumi.

Informācija par prasījumiem: dati par iepriekšējiem un pašreizējām prasībām, kuri var ietvert arī personisko informāciju, identifikācijas datus, apdrošināšanas riska datus un informāciju par iegūtajām apdrošināšanas polisēm.

Citi dati: informācija, ko Jūs sniedzat AFB, novērtējot AFB sniegto pakalpojumu kvalitāti vai mārketinga nolūkiem, kā arī ko mēs iegūstām par AFB pakalpojumu izmantošanu mājas lapā.

Sīkdatnes:

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī u.tml.), apmeklējot mūsu mājaslapu. Sīkdatnes “atceras” apmeklētāju pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana. Noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski un saskaņā ar normatīvo regulējumu tām nav vajadzīga lietotāja piekrišana. Attiecībā uz pārejām sīkdatnēm mēs lūgsim Jūsu piekrišanu, ja tāda ir nepieciešama.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Apstrādes nolūks un tiesiskais pamatojums

AFB apstrādā Jūsu personas datus kvalitatīvo un personalizēto apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai. AFB apstrādā Jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

• Līguma noslēgšanai: apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu, kā arī lai veiktu darbības pēc Jūsu pieprasījuma, tostarp personalizēta piedāvājuma sagatavošana un sazināšanās ar Jums;

• Noslēgtā līguma izpildīšanai: apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kā arī lai veiktu darbības pēc Jūsu pieprasījuma, tostarp līguma grozīšana vai izbeigšana vai sazināšanās ar Jums;

• Juridiska pienākuma izpildei: apstrāde ir nepieciešama lai izpildītu AFB juridisko pienākumu;

• Leģitīmo interešu aizsardzībai: apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu AFB vai trešās personas leģitīmās intereses;

• Konsultāciju un atbilžu sniegšanai: apstrāde ir nepieciešama lai sniegtu Jums precīzas un korektas atbilde uz uzdotiem jautājumiem un pieprasījumiem;

• Mārketinga nolūkiem: apstrāde ir nepieciešama, lai nosūtītu Jums paziņojumus un komerciālus paziņojumus.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

• Apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

• Saskaņā ar Jūsu piekrišanu datu apstrādei, piemērām, klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem;

• Juridisko pienākumu izpildei;

• Jūsu vai citas fiziskās personas vitālo interešu aizsardzībai;

• AFB vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Personas datu ievākšana

Jūs sniedzat personas datus AFB, kā arī AFB var tos iegūt no dažādiem publiskiem reģistriem, piemēram, CSDD, LTAB u.c..

Jūsu personas datus apstrādā AFB darbinieki, kuriem ir tiesības strādāt ar personas datiem.

Personas datu saņēmēji

Lai sniegtu pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu, AFB sadarbojas ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ar apdrošināšanas sabiedrībām. Apdrošināšanas sabiedrībām Jūsu personas dati tiek nodoti uz sadarbības līguma pamata. Tāpat AFB nodod Jūsu personas datus attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, lai izpildītu likumā noteiktos pienākumus, piemēram: VID, Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošināšanas birojam u.c.. AFB Jūsu personas datus apstrādā ES ietvaros. 

Personas datu apstrādes ilgums

Personas dati tiek glabāti līdz:

• ar normatīvo regulējumu noteiktā pienākuma izpildei (piemēram, grāmatvedības prasības);

• ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta;

• noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai.

AFB glabā Jūsu datus vismaz tik ilgi, cik ilgi Jūs esat AFB klients vai ilgāk, ja tas ir nepieciešams apstrādes nolūkam.  Pēc darījuma attiecību izbeigšanas personas datu saglabāšanas periods ir atkarīgs no veida, lietošanas mērķa un likumā noteikto informācijas glabāšanas termiņu. Glabāšanas ilgums var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, AFB likumīgām interesēm (piemēram tiesvedība) vai piemērojamiem normatīvajiem aktiem, piemēram, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu.

Drošības pasākumi

AFB aizsarga Jūsu personas datus, ievērojot īpašu piesardzību un izmantojot piemērotus datu aizsardzības metodes. Metodes ietver proaktīvu un reaģējošu risku pārvaldību, ugunsmūru izmantošanu, piekļuves kontroles un drošības sistēmas, kontrolētu piekļuvi un lietotāju tiesību piešķiršanu, kā arī uzraudzību, lietotāju prasmju nodrošināšanu, apmācot AFB darbiniekus, kuri iesaistīti personas datu apstrādē, tāpat novērtējot un rūpīgi izvēloties AFB sadarbības partnerus.

AFB pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, AFB pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas, šifrēšanu.

Jūsu personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, mēs nekavējoties paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota mūsu mājaslapā, vai citādā iespējamā veidā.

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu, iesniedziet AFB rakstveida iesniegumu: klātienē AFB telpās Tukuma iela 6, Rīga, LV-1002 (līdzi jāņem pase vai ID karte) vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz office@financebroker.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas AFB Jūs identificēs, proti, pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā.

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no AFB, vai tā apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt apstrādē esošo personas datu kopiju.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt AFB to labot.

- Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl AFB apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā AFB pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs sniedzāt savu piekrišanu. Lūdzu ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana Jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko AFB ir veikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.

- Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt AFB dzēst Jūsu personas datus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka datu dzēšana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami noteikto funkciju īstenošanai, AFB tos dzēš, arhivē vai padara nepieejamus/neidentificējamus kādā citā veidā.

- Apstrādes ierobežojums un iebildumi pret datu apstrādi

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt AFB ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka apstrādes ierobežošana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma.

- Datu pārnesamība

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Jūs esat sniedzis AFB, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu.

- Tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā

Mēs augstu vērtējam Jūsu privātumu un aicinām Jūs sazināties ar AFB jautājumu un neskaidrību gadījumos, tomēr, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti neatbilstošā veidā, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā. Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/)

SIA "Apdrošināšanas un Finansu Brokers"
Reģ. Nr: 40003438358
Banka: SWEDBANK
Bankas konts: LV33HABA0001408049593
Epasts: office@financebroker.lv
Telefona nr. : +371 67613810
Juridiskā adrese : Rīga, Tukuma iela 6,
LV-1002, Latvija