+371 26173284

Terms of use of the portal

1. Vispārēja informācija

1.1. Portāls www.mylife.lv (turpmāks – Portāls) ir paredzēts dzīvības apdrošināšanas un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas piedāvājumu saņemšanai un to salīdzināšanai savā starpā. Apdrošināšanas piedāvājumus izsaka Portālā minētās Apdrošināšanas kompānijas, kuri nodarbojās ar dzīvības apdrošināšanas izplatīšanu, turpmāk tekstā - Apdrošinātāji. SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” sniedz apdrošināšanas starpniecības pakalpojumus.

1.2. Pirms uzsākt Portāla lietošanu, Lietotājam jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un jāapliecina piekrišana noteikumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt Portāla lietošanas noteikumiem, Lietotājam nav tiesības lietot šo Portālu.

1.3. Portāla darbību nodrošina SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers”, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 40003438358, turpmāk - Portāla uzturētājs.

2. Pakalpojumi

2.1. Šajā Portālā Lietotājam ir iespēja iegūt indikatīvu:

• Apdrošināšanas prēmiju par dzīvības apdrošināšanas polisi;

• Potenciālo uzkrājuma apmēru un prognozēto nodokļos atgūstamo summu izvēloties uzkrājošos dzīvības polisi ar uzkrājumu;

2.2. Apdrošināšanas cenu nosaka katrs Apdrošinātājs – Portāls negarantē cenu pareizību. Aprēķinātā dzīvības apdrošināšanas polises cena ir katra apdrošinātāja standarta piedāvājums, kas var atšķirties pēc pilnvērtīga apdrošināšanas pieteikuma aizpildīšana.

2.2. Lai saņemtu spēkā esošu apdrošināšanas piedāvājumu no Portālā minētājiem Apdrošinātājiem, Lietotājam ir jāaizpilda pieteikuma forma, kurā jānorāda šāda informācija: (a) vārds un uzvārds (b) lietotāja tālruņa numurs; (c) e-pasta adrese.

2.3. Pirms Lietotāja datu iesniegšanas Lietotājam jāsniedz piekrišana datu apstrādei un Portāla uzturētāja privātuma politikai. Lietotājam ir jāapliecina, ka iesniegtie personas dati ir patiesi un tie neaizskar trešo personu tiesības, kā arī to, ka Lietotājs nes pilnu atbildību par nepatiesu vai sev nepiederošu datu sniegšanu.

2.4. Pēc pieteikuma nosūtīšanas Portāla uzturētājs vienas darba dienas laikā sazināsies ar Lietotāju un pārbaudīs sniegto informāciju un precizēs pārējo informāciju, kas nepieciešama, lai sagatavotu apdrošināšanas piedāvājumu.

3. Lietotāja pienākumi

3.1. Piesakoties apdrošināšanas piedāvājumam Lietotājam ir pienākums Portālā norādīt patiesu un korektu prasīto personas datu informāciju. Apzināti nepatiesas personas datu ievadīšana tiek uzskatīta par portāla Privātuma Politikas pārkāpumu.

3.2. Pirms pieteikšanās apdrošināšanas piedāvājumu saņemšanai iepazīties ar Lietotāja vispārējiem noteikumiem, Privātuma un datu apstrādes noteikumiem.

4. Lietotāja tiesības

4.1. Lietotājam ir tiesības bezmaksas izmantot Portāla pakalpojumus.

4.2. Lietotājam ir tiesības pieprasīt savu nodoto datu dzēšanu.

4.3. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, kad, kādām personām, kādā apjomā un ar kādu pamatojumu nodoti viņa personas datu. Tiesības pieprasīt šādu pakalpojumu bez maksas ir vienu reizi gadā. Lietotājam netiek sniegta informācija par personas datu nodošanu iestādēm, kuram ir tiesības apstrādāt datus bez datu subjekta piekrišanas.

5. Atbildības ierobežojums

5.1. Portāls nodrošina informācijas sniegšanu par Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju piedāvājumiem, Apdrošināšanas pakalpojumu sniegtās informācijas attēlošanu un Lietotāja datu nodošanu Portālā minētājiem Apdrošinātājiem.

5.2. Informācija, kura ir sastopama Portālā ir rūpīgi pārbaudīta un atlasīta, lai tā atspoguļotu Portāla pamatmērķi – informēt Lietotājus par aktuālāko dzīvības apdrošināšanas nozarē un par ilgtermiņa uzkrājumu veidošanu. Taču, tā kā informācija, kura tiek izmantota satura sagatavošana, tiek iegūta no citiem brīvi pieejamiem tīmekļa avotiem, tad mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām vai nepilnībām, kuras ir radušās mūsu mājas lapas satura pareizībā vai precizitātē.

5.3. Portāls neatbild par darbībām, kuras Lietotāja vārdā veikušas trešās personas, izmantojot Lietotāja personas datus un kontaktinformāciju.

6. Konfidencialitāte

6.1. Visi Lietotāja dati, kuri ievadīti portālā tiek nodoti apstrādei tikai Apdrošinātājiem, kuri ir minēti Portālā. Lietotāja dati trešajām personām tiek nodoti tikai normatīvajos aktos tieši noteiktajos gadījumos un tikai normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

7. Intelektuālā īpašuma tiesības

7.1. Visas autora mantiskās un nemantiskās tiesības pieder SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers”, reģistrācijas numurs 40003438358.

7.2. Portāla lietotājiem aizliegts lietot portālu tam neparedzētam nolūkam, tajā skaitā ievadīt ievadlaukos nepatiesu informāciju.

8. Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību

8.1. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas sniedzamā informācija (Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums (APIL) 34. pants).

8.2. SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers”, apdrošināšanas brokeris (starpnieks).

Reģ., Nr, 40003438358; Juridiskā adrese: Rīga, Tukuma iela 6, LV-1002

Tālrunis: +371 67613810; 371 67621898

E-pasts: offices@financebroker.lv

8.3. SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” sniedz rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem. SIA "Apdrošināšanas un finansu brokers" piedāvājot klientam apdrošināšanas ieguldījumu produktu, nesniedz rekomendācijas, attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktu un ieguldījumu stratēģijām.

8.4. SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” saskaņā ar likuma 46. un 47. pantu izskata sūdzības un strīdus starp apdrošināšanas starpnieku un klientu, saskaņā ar Sūdzību izskatīšanas procedūru.

8.5. SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” ir iekļauts Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā, par to iespējams pārliecināties Latvijas Bankas mājas lapā.

8.6. SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu klienta vārdā un interesēs;

8.7. SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” nav apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā (kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā un kura apdrošināšanas pakalpojumus apdrošināšanas starpnieks izplata) tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla;

8.8. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas starpnieka balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla;

8.9. SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” sniedz rekomendācijas, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi.

8.10. SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” ir līgumiskas saistības nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu vairāku apdrošināšanas komersantu un ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs.

8.11. SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” atlīdzības veids par apdrošināšanas līgumu ir noteikts procentuālā apmērā no iekasētās apdrošināšanas prēmijas. SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” saņem atlīdzību par apdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā.

9. Klientu sūdzības izskatīšanas procedūra.

9.1. Klientu sūdzību izskatīšana notiek saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 46.panta. Rakstveida atbilde uz klienta sūdzību tiek sniegta 20 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas. 

9.2. Ar kārtību, kādā veidā tiek izskatītas klientu sūdzības var iepazīties šajā dokumentā: Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības.

SIA "Apdrošināšanas un Finansu Brokers"
Reg. No: 40003438358
Bank: SWEDBANK
Bank account: LV33HABA0001408049593
Email: office@financebroker.lv
Phone No: +371 67613810
Legal address: Rīga, Tukuma iela 6,
LV-1002, Latvija

Entrust your insurance questions to professionals and apply for a free market comparison!

I want to receive